Những Lưu Ý Về Báo Cáo Thuế Cho Quà Tặng Nhận Được Từ Nước Ngoài

Bài viết áp dụng cho công dân Mỹ khi nhận được quà tặng từ bên ngoài nước Mỹ hoặc từ một cá nhân không phải công dân/thường trú nhân tại Mỹ.

Khi công dân Hoa Kỳ (không thuộc diện miễn trừ thuế) nhận được quà tặng từ nước ngoài, nếu giá trị của quà tặng (được mô tả bên dưới) vượt quá số tiền được quy định, công dân Hoa Kỳ phải báo cáo món quà đó cho Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ. (Mã Sec. 6039F). Chi tiết về giá trị quà tặng phải báo cáo được quy định như sau:

  1. Hơn 100.000 đô la nhận được từ một cá nhân người nước ngoài, cá nhân không phải công dân hoặc thường trú nhân tại Mỹ, hay bất động sản tại nước ngoài (bao gồm tất cả các cá nhân liên quan) đều được xem như là quà tặng hoặc tài sản được thừa hưởng (Thông báo 97-34);
  • Hơn 16,389 đô la năm 2019 (16,076 đô la năm 2018) (Rev Procs 2018-57 và 2018-18) nhận được từ các tập đoàn nước ngoài hoặc các dạng đối tác từ nước ngoài (bao gồm tất cả các cá nhân liên quan) đều được coi là quà tặng.

Quà tặng nước ngoài – Quà tặng nước ngoài được định nghĩa là bao gồm bất kỳ số tiền nào nhận được từ một người không phải là công dân/thường trú nhân Hoa Kỳ mà người nhận coi là quà tặng hoặc được thừa hưởng. Thuật ngữ này không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán học phí hoặc thanh toán y tế nào được thực hiện thay mặt cho một công dân Hoa Kỳ.

Yêu cầu báo cáo:

  • 1040 Biểu B – Các cá nhân có quà tặng nước ngoài cần trả lời đúng câu hỏi dòng 8 ở cuối bảng biểu B.
  • Mẫu 3520 – Hoàn thành thông tin nhận dạng ở trang 1 của Mẫu 3520 và Phần IV. Xem hướng dẫn cho Phần IV.
  • FBAR – Người nộp thuế cũng có thể được yêu cầu nộp Mẫu FinCEN 114 nếu các điều kiện chuyển khoản và số dư tài khoản yêu cầu.

Lưu ý: Nếu người tặng quà là một quỹ ủy thác nước ngoài, thì số tiền nhận được phải được xem như là một khoản phân phối từ một quỹ ủy thác nước ngoài. Mức phạt cho việc không báo cáo quà tặng từ nước ngoài (mà theo luật là phải được báo cáo) là 5% giá trị của món quà (cho mỗi tháng không tiếp tục báo cáo), tối đa là 25%. Hình phạt sẽ được miễn nếu người nhận đưa ra được nguyên nhân hợp lý cho việc không báo cáo. (Code Sec 6039F (c) (1) (B)).

Nguồn: Theo taxcpe.com

Scroll to Top